Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr SOE/11 4 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Program dyskusja w czasie warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Treningi w Katowicach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: inowrocławski oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Stocznia Szczecińska S.A., Cementownia „Ożarów” S.A., AUTOINSTAL, SOLD , Zakład Usług Elektronicznych Tadeusz Marcinak, JARSAT S.C. Jarosław, Elżbieta Przedwojscy , Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., FPL Softilion , iklu S.A., Lineor , Powiat Bartoszycki, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW” , APLISENS , DEKOR Media Sp. z o.o., „BRAMAR” M. Raczyński, R. Raczyński Spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *